برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2005
هنگامی که شهروندان یک جامعه پیوسته نگران و چشم به راه این اند که مورد تفتیش و بازرسی و بازجویی مأموران و مفتشان دستگاه امنیتی قرار گیرند، وقتی که همیشه با فکر دستگیرشدن و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن درگیرند و هیچ امنیتی را در رابطه با جان و مال خود و بستگان شان احساس نمی کنند، زمانی که گمان میدارند خبرچینان و ارگان های جاسوسی شناخته و ناشناخته ی رژیم، به هرگامی که بر می دارند و هر سخنی که بر زبان می رانند، چشم دوخته و گوش سپرده اند، وقتی که احساس می کنند کوچک ترین غفلت می تواند به یک عمر پشیمانی بدل شود و یا سرنوشتی شوم را برایشان رقم زند، آرام- (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS