برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2005
برای همه آنهايي که به تاريخ ايران علاقه مند هستند و به ويژه آناني که برای ايراني بدون زندان و شکنجه و اعدام تلاش مي کنند. دانستن آنچه "تمشک های ناآرام" در "غروب سپيده" کشيده اند و پي بردن به "اندوه ققنوس ها" در" طلوع انگور" نه تنها لازم که وظيفه اي ملي ست. کتاب "نه زيستن نه مرگ " را همزمان با پيگيری ماجرای دستگيری روزنامه نگاران "پرونده ی سايت های اينترنتي" مي خواندم. تواماني اين دو روايت، کابوس اوين و حصار و گوهردشت، زندانهای مخوف دهه شصت و حکايت امروز شکنجه ی "سپيد" و تواب سازی در "زير زمين" اداره اماکن و "خانه های امن"، گويي گم کردن زمان در فاصله ی (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS