برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2005
منيره برادران و ناصر مهاجر نيازی به معرفي ندارند. برای همه ی کوشندگان حقوق بشر در ايران چهره های شناخته شده ای هستند. سالهاست که در زندان نويسي به ويژه صاحب نظرند. حاصل کارشان مقالات بي شمار و کتاب هايي ست که در ادبيات مقاومت ما بعنوان "مرجع" شناخته شده اند. از اين ميان فقط به سه جلد "حقيقت ساده" و دو جلد "کتاب زندان" اشاره مي کنيم که اولي آغار زندان نويسي جدی ماست و دومي دائرالتمعارف "جنايت سياسي" در ايران نام گرفته است. بيداران از همان آغاز انتشارش همواره از مشورت و همياری شان بهرمند بوده است. گفتگو در باره ی شکنجه با منيره برادران و ناصر (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS