برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
22 فوريه 2005
باوری در میان بخش مهمی از اپوزیسیون ریشه دوانده است که بدون جابجائی قدرت، دستاوردی جدی در زمینه حقوق بشر میسر نیست. بی اعتمادی گسترده به عملکرد نهادهای بین المللی حقوق بشر، اثر گذاری این بخش از اپوزیسیون را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر جمعی از فعالین جنبش حقوق بشر با غیر سیاسی خواندن آن در مقابل این رادیکالیسم واکنش نشان میدهند. اما نقش و خصلت جنبش حقوق بشر به ویژه در جوامع در حال گذار چیست؟ پایمال شدن حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی آن به رسمیت شناخته شده است، مشخصه برجسته جوامع در حال گذار است. باورها و سنن در این جوامع این (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS