برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
18 آوريل 2005
يكباره احساس كردم سگ شدم. سگ نه به معناي حيواني هار. نه! برعكس، حيواني مطيع و بدبخت. روزهاي اول مشكل بود وضعيت تازهام را درك كنم. آخر، آدم، آدم باشد. بيست و يك ساله. تر و فرز. سياسي. ( از بكارگيري اين واژه براي معرفي شخصيت گذشته ام از تمام مبارزين سياسي ايران و جهان عذر ميخواهم.) دوره انقلاب ميان ِ بر و بچه هاي جواديه كه كوچه و خيابان ها را با فرياد «مرگ بر شاه» روي سر مي گذاشتند لنگه نداشتم. يك محمد مي گفتي يك محمد مي شنيدي. باور نمي كردم پوست يك روز كار دستم بدهد. اما نه، تقصير پوست نيست. پوست را همه دارند. من دارم. تو هم داري. همة آدم ها و همه موجودات (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS