برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
18 آوريل 2005
پيش از هرچيزی می بايست که به شما خسته نباشيد بگويم برای انگيزه ها و عمل مبارزاتی ای که در اين دوران وانفسا که آرمان خواهی و مبارزه جويی همانند « اتوپيسم» و گاهی هم « عقب افتادگی » معنا می شود همچنان پيگير و پرتلاشيد. ای کاش اندکی از اين شور و مبارزه جويی در بسياری از مدعيان رهبری سازمانهای سياسی ما می بود ! به هر رو قصد به درد آوردن سر شما را ندارم, تنها به نکاتی که در رابطه با سايت شما به نظرم می رسد بسنده خواهم کرد, البته حتما خود خواهيد ديد, آنچه که می گويم آنچنان عمومی است که در مورد هر نهاد خبری در دوران کنونی مصداق دارد و ويژه سايت بيداران نيست. با (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS