برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
18 آوريل 2005
آسيب پذير شدن جنبش حقوق بشري به معنای تنزل يافتن خواسته هاي اجتماعي به شعارهاي تهيج کننده و ممانعت از تعميق يافتن مفاهيم و مضامين آن در جامعه است. در اين فضا مباحث جدي و به روز شده ي مفاهيم حقوق بشري ناديده گرفته مي شوند و درکي عاميانه و سطحي از اهداف اين جنبش شکل مي گيرد. اين درک با آن که در ظاهر راديکال ترين شکل مقابله با حکومت را از خود نشان مي دهد، اما حامل برداشتي "دولتي" از اهداف و فرجام ها و درکي بورکراتيک و حداقلي از حقوق بشري است. نامه ی آقای محمود زاهدی که در شماره پيش منتشر شد با آنکه در خود نکات مهمي در بر داشت که در همين شماره ی بيداران به بخشي (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS