برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
18 آوريل 2005
هميشه درختان را دوست داشته ام؛ به خصوص در اول بهار که شروع به جوانه زدن مي کنند. هيچ چيز زيباتر از شاهد تولد زندگي بودن نيست. شاهد تولد برگي در انتهاي يک زمستان سرد و سياه؛ شاهد شکفتن جوانه اي، شاهد رشد و بلوغ رشد و بلوغ برگي. شب بود که جاي مرا عوض کردند. هر از چند وقت، جابجامان مي کردند تا مانع آشنا شدنمان با محيط اطرفمان بشوند. مدام به نقطه اي انتقال مان مي دادند تا مبادا در حين بي ثباتي مطلق، خو بگيريم به تکه زمين زير پايمان که يکي را به ديگري پيوند مي داد. راس ساعت شش صبح، تواب نگهبان- يکي از چند ده يا صد توابي که چند ماه پيش از کردستان به قزل حصار (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS