برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
6 اوت 2005
زخم اين دشنه بس "شط های خون از ما جاری کرد و مي کند". خرسنديم که بعنوان جزيي از خانواده های قربانيان خشنونت دولتي، زندان و شکنجه و اعدام در اين جنبش خالصانه و صادقانه از آزادی و زندگي دفاع کرده ايم و با قربانيان کنوني سياست خشونت هم بستگي داشته ايم. بيداران با يک ماه تاخير منتشر شد. علت اين تاخير هم به دليل مشکلاتي بود که در سايت ميزباني رخ داد، که کاربران خود با کندی و دير باز شدن صفحات سايت متوجه آن شده اند و هم به علت مجموعه رويدادهايي که در ايران روی داد. راست اين است که در آستانه انتشار بيداران دو رويداد مهم در کشور ما رخ داده است. "انتخابات" رياست (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS