برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
4 اوت 2005
عباس مظاهري درسال ۱٣٢٣درروستايي به نام سرشگ درشهرنطنززاده شد. درسال ۱٣٤٣با پايان دبيرستان و ديپلم رياضي وارد دانشگاه شد. فعاليت های سياسي خود را در جبهه ملي و جماعت ضدبهايي حجتيه آغاز و درجنبش ۱٥ خرداد شركت کرد. وی از جمله بنيان گزاران حزب ملل اسلامي است. درپاييز۱٣٤٤ با لورفتن برخي از روابط حزب به همراه پنج تن ديگر از اعضا و اعضای رهبري به كوههاي شمال شرقي تهران داراب(شاه آباد) رفت. اما درشب دوم مورد حمله سي صد كماندوي اطلاعات شهرباني قرارگرفته و با مقاومت مسلحانه همراه با دوتن ديگرازآنها موفق به فرارازكوهها شدند. متاسفانه سه هفته ي پس ازآن درگيری (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS