برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
6 اوت 2005
پیشگفتار 1- احزاب و گروه های سیاسی مخالف رژیم سلطنت و جمهوری اسلامی طی سالیان طولانی در شرایط مخفی و حداکثر نیمه مخفی می زیسته اند، شرایطی که پنهانکاری (نه به معنای منفی بلکه به معنای حفظ اسرار برای بقا در برابر دشمن) از الزامات همیشگی آن بوده است. 2- ادامه این پنهانکاری برای سازمان هایی که داعیه مبارزه برای دموکراسی داشته وخواستار شفافیت در عملکرد مجریان امور میباشند و از طرفی برای حفظ بقا نمی توانند آنچه را که در درون آن ها می گذرد را به علن برای اعضاء و هواخواهان و نیز منتقدان خود بیان کنند، تناقضی ذاتی و درونی به وجود می آورد. 3- اگر در گذشته های (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS