برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
6 اوت 2005
بخش اول با انتشار کتاب "نه زیستن، نه مرگ" حادثه ای در روایت نویسی زندان اتفاق افتاده است. ما در بیداران خرسندیم که در باره زندان و زندان نویسی، که آنرا یکی از مباحث اصلی این دوره می دانيم و در بحثی که آغاز شده است شرکت کنیم و به استقبال آن برویم. در آغاز از دوستان و همکاران عزيز ايرج مصداقي، مهدی اصلاني، ميهن روستا، منيره برادران و ناصر مهاجر که لطف کرده اند و دعوت ما را پذیرفتند تشکر مي کنم. شرکت کنندگان در ميزگرد نيازی به معرفي ندارند هر کدام بنوعی با مسئله زندان و زندان نویسی در گیر بوده اند و در این باره کوشيده اند. حضور ايرج مصداقي در ميزگرد فقط (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS