برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
5 اوت 2005
امر دادخواهي پيوند تنگاتنگ با كميسيون حقيقت دارد. محاكمه ومجازات كساني كه مرتكب جنايتهاي سياسي شده اند، روح دادرسي و عدالت در جامعه است. خواست قربانيان و خانوادههاي اعدام شدگان است كه روزي در كشور ما هم كساني كه فرمان قتل و شكنجه مردم را صادر كردهاند، كساني كه مجري بوده و نيز همه كساني كه در سطوح بالاي حكومتي در پيشبرد اينگونه اعمال مسئوليت داشتهاند، محاكمه شوند. در دهه 80 ميلادي با آغاز روند جديد تحولات در جهان، كه پايان حكومتهاي ديكتاتور را نويد مي داد، كميسيون حقيقت در بسياري از كشورها پاگرفت و جايگاهي در مسائل سياسي يافت. مضمون اوليه كميسيون هاي (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS