برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
12 اكتبر 2005
با انتشار کتاب "نه زیستن، نه مرگ" حادثه ای در روایت نویسی زندان اتفاق افتاده است. ما در بیداران خرسندیم که در باره زندان و زندان نویسی، که آنرا یکی از مباحث اصلی این دوره می دانيم و در بحثی که آغاز شده است شرکت کنیم و به استقبال آن برویم. در آغاز از دوستان و همکاران عزيز ايرج مصداقي، مهدی اصلاني، ميهن روستا، منيره برادران و ناصر مهاجر که لطف کرده اند و دعوت ما را پذیرفتند تشکر مي کنم. شرکت کنندگان در ميزگرد نيازی به معرفي ندارند هر کدام بنوعی با مسئله زندان و زندان نویسی در گیر بوده اند و در این باره کوشيده اند. حضور ايرج مصداقي در ميزگرد فقط بعنوان (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS