برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
12 اكتبر 2005
متن سخنراني محمدرضا معيني در شب دفاع از مبارزات و حقوق مردم ايران که در تاريخ ٢٥ شهريور به همت کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلن ، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن برگزار گرديد. با سلام و سپاس از حضور شما و تشکر از دو نهاد برگزار کننده ی اين شب يادمان کانون پناهندگان سياسی ايراني و کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران که اين فرصت را در اختيار من گذاشتند تا با شما سخن بگويم. سالهاست که ما با واژه هايي چون جنايت سياسي، قتلعام، کشتار، اعدام غير قضايي و اعدام جمعي آشنا هستيم. سالهاست که در جمع های کوچک و بزرگمان به اين مسائل انديشيده ايم هر کدام از (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS