برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 ژانويه 2003
می گويد: " شهروند جهان است"، در فرانسه نام اش با شیلي گره خورده است، همسر سابق عضو رهبری سازمان "میر"(Mir)، که در ماجرای کشته شدن همسرش در نبردی مسلحانه، زخمي و دستگير شد، به واسطه ی اعتراضات جهاني از زندان آزاد شد. یک پایش پاریس است وپای دیگرش بقول خودش "درجهان" .. سانیتاگو، چیاپاس، ماناگوا، هر کجا که باشد اما" داستانهای امريکای لاتين" را تعريف می کند آخرين فيلم اش، فیلم به یکی از توابین زن زندان شیلي اختصاص دارد، اما گویاتر از همه کتابي است که با مادرش نوشته و نامه های دو نسل در شيلي است. او اولین تصویرگر فرمانده مارکوس است و... کارمن کاستیو (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS