برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
12 اكتبر 2005
مقاله دوست گرامی و عزیزم خانم منیره برادران با عنوان «كميسيون حقيقت، نياز ناگزير جامعه ما» که در شماره نهم بیداران به چاپ رسیده، مرا بر آن داشت که به سهم خود در این گفتمان شرکت جسته و پرسشهایی را برای همه ما در این زمینه مطرح کنم. مقاله خانم برادران بدرستی بر پیوند تنگاتنگ امر دادخواهی و کمیسیون حقیقت اشاره دارد، و خاطرنشان میسازد که ما بدون آمادگي قادر نخواهيم بود از فرصتهاي مناسب براي تشكيل كميسيون حقيقت بهره جوئيم. من نیز بر این باورم که خواست كميسيون حقيقت از هم اكنون بايد به گفتمان سياسي ما راه يابد و ما با تجربه هاي ديگر كشورها و شبكه بينالمللي (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS