برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
9 اكتبر 2005
مرداد و شهریور دیگری را پشت سر گذاشتیم. در سالگرد جنایت بزرگ، امسال هم، مادران، خاوران را گلباران کردند. در خارج کشور امّا در بر همان لولای قدیمیاش میچرخید. به جز یکی ـ دو نمونۀ استثنایی، حکایتمان سال از سال بود و دریغ از پارسال. پس از گذشت دو دهه از کشتار زندانیان سیاسی در ایران، مراسم یادمان عزیزانمان هنوز در جمعهای «خود»مانی برگزار میشود. در این مراسمها شنیدن نام اعدامی دیگراندیش به رویایی میماند که باید به گور برده شود. در چنین اوضاعی بارها از خود پرسیدهام: آیا میتوان باور داشت که تمام روایتهای زندان ـ حتا آنهایی که پرچم مبارزه با رژیم جهل و جنایت را (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS