برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
21 دسامبر 2005
متن سخنراني رضا معيني در مراسم يادمان پروانه اسکندری، داریوش فروهر و روشنفکران دگر اندیش، محمد جعفر پوینده ، محمد مختاری ، مجید شریف ، پیروز دوانی در هفتمين سالروز جنايت سياسي و به دعوت انجمن پيشروان آزادی قلم در ايران خانم ها و آقايان سالهاست که ميهن ما "دشت شقايق" است و زمين و آسمان اش "گلرنگ و گلگون"، ما چشم به راه طلوع خورشيدی که از اين شب سرد سر بر آرد. با ياد و برای يادمان کشته شدگانمان گرد هم مي آيم، و باز تا "سحری" ديگر نظاره گريم که " چه خنجر ها كه از دل ها گذر كرد ". گردهم مي آيم تا فرياد گرعدالت برای کشته شدگانمان باشيم. بگويم که هستيم و (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS