برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
21 دسامبر 2005
پيش گفتار نوشته اي كه پيش روي شماست حاصلِ رنجِِ ناشي از بازبينيِِ يادهاي چهارده سال زندان من است. خاطرات تلاشها، دستگيري، بازجوئي، زندانها، سالهاي انفرادي، پيوست و گسست سياسي و جذر و مد روحي. درسال ١٣٤٤ با انديشه تاسيس حكومت اسلامي و به عنوان عضو رهبري حزب ملل اسلامي به زندان رفته و در سال ١٣٥٧ با آرمان سوسياليسم پس ازنزديك به چهارده سال اسارت دررژيم سلطنت زير فشار امواج انقلاب اززندان آزادشدم. در سالهاي نخست مهاجرت دوستان بسياري ازمن خواستند كه يادهاي زندان را براي نسل حاضر و نسلهاي آينده به نگارش درآورم. اما براي من اين، كارِِِسخت و دردناكي بود. يادِ (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS