بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
در همان شب اول شاید جزو معدود کسانی بودم که از حضور زنی از زندانیان تواب جمهوری اسلامی اطلاع پیدا کردم. روز شنبه تعدادی بیشتری از حضور تواب در جمع مطلع می شوند. به نظر میآید که عمد اوست که همه بدانند که کیست؟ حضور فعالی دارد. سراغ زنان زندانی حاضر در سمینار می رود و از آنها می پرسد که اورا به خاطر می آورند یانه؟ و با آنها به گفتگو می پردازد. فضا ، فضای دیگری است. به نظرمی رسد که آرامش زنان زندانی به هم ریخته است. سال های زیادی است که هرساله در آلمان سمیناری از طرف و با شرکت تشکل ها و زنان فعال ایرانی مقیم آلمان برگزار می شود. کمیته ای مسئولیت سازماندهی (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS