برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
اما حافظه و خاطره جمعي، كه مي تواند سهم بزرگي در فراموش نشدن گذشته سياه و روشن شدن حقيقت ايفا كند، ضمنا مي تواند مستعد خطا هم باشد. در خاطره جمعي، فرد در هيئت گروه و جمع جا مي گيرد بدون پيشينه و كارنامه. شايد چون در خاطره جمعي عموم شركت كنندگان سمينار، تواب در قالب كسي بود با شلاق، جمع به راحتي پذيراي اين شايعه شد كه زيبا زندانيان را شلاق مي زده است. من از نقل ماجراهائي كه در واكنش به حضور توابي- زيبا- در اين سمينار پيش آمد‏‏‏، مي گذرم. گزارش دوستم ميهن روستا ‏بار مرا از اين نظر سبك كرده است. چرا حضور يك تواب در سمينار حادثه آفريد؟ براي اين حادثه، كه نه (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS