برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
در اين کتاب تجزيه و تحليل ساز و کار زندان سياسی در جمهوری‌اسلامی، طی دهه ١٣٦٠ مبنای تحليل اسلام‌گرايی به مثابه يک ايدئولوژی سياسی قرار گرفته است. مراد از «اسلام‌گرايی» همان«اسلاميزم» است، به معنای ارائه يک ايدئولوژی سياسی بر مبنای اسلام، که همچون هر ايدئولوژی، گرايش‌هاى گوناگونى را از راست و چپ و ميانه در بر دارد. مقدمه نويسنده بر ترجمه فارسی هدف کتابی که پيش رو داريد تعمق در مفاهيم و مقوله‌هايی است که طی دهه‌های اخير در مرکز بحث‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی ميان ايرانيان قرار گرفته است : تقابل سنت با مدرنيته، غرب با شرق، مسئله دمکراسی و حقوق بشر و برابری (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS