بیداران

برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
این آرم اکنون نماد یک حق انسانی است: حق تشکل مستقل کارگران ایران این توجه و همبستگی گسترده داخلی و بین المللی بازتاب ایستادگی کارگران شرکت واحد بر حق تشکل مستقل است. با پافشاری آنان بر این حق، با مبارزه برای دفاع از موجودیت سندیکا، امروز در ایران حق تشکل مستقل جایگاه خود را در کنار حق آزادی اندیشه و بیان و حق برابری زنان با مردان، مطرح کرده است و این مهم ترین دستاورد این مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. بیش از ١٣٠٠ نفر از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به خاطر خواست برخورداری از حقوق اولیه خود یعنی داشتن سندیکای مستقل و حق (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS