بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی
علی رضا شکوهیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ الیگودرز
شغل: دانشجو شیمی دانشگاه شریف
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : ۴ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۱۱ دی ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۷ ردیف ۷۴
انوشیروان لطفیتاریخ و محل تولد: تهران
شغل:دانشجوی دانشکده فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: نصرالله
تاریخ دستگیری : مرداد ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ۶ خرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ٢٠ ردیف
سعید سلطانپورتاریخ و محل تولد: ۱۳۱۹ سبزوار
شغل: شاعر، کارگردان تاتر
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۷ فروردین ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق( اقلیت)
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد۱۳۶۰
زندان اوین
هبت الله معینیتاریخ و محل تولد: ١٨ شهریور ۱۳۲۹خرم آباد
شغل: دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :حجت الله
تاریخ دستگیری: ۱۶ آبان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سیما دریائیتاریخ و محل تولد: ۶ تیر ۱۳۳۱ بابلسر
شغل: دانشجو علوم اجتماعی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حمزه
تاریخ دستگیری: ۳ آذر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :چریکهای فدایی خلق
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
فرامرز وزیریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: فوق لیسانس اقتصاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٩خرداد ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب رنجبران
تاریخ اعدام : پائیز ۱۳۶۴
زندان اوین
فاطمه(فردین) مدرس تهرانیتاریخ و محل تولد:
شغل: مترجم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸
زندان اوین
رضا عصمتیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران
شغل: لیسانس جامعه شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷ شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان کومله
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی پرتویتاریخ و محل تولد: خرداد ۱۳۲۶ تبریز
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حمید
تاریخ دستگیری : ۳۱ شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قدرت فاضلیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ محمود آباد
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آذرماه۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام: ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ردیف ۸۸
گلعلی آتیکتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ بهشهر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عبدالحسین احسانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
غلام جلیل کهنه شهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: بهار ۱۳۶۳
زندان اوین
ناصر اخوان اقدم لنگرودیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق ،بیانیه۱۶آذر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صادق اخوتتاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله اصفهان
شغل: دیپلم/ کارگر کشاورزی
وضعیت خانوادگی:مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۱۵ ردیف ۶۰
حسین اخوت مقدمتاریخ و محل تولد: ۳۱ ساله اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :اول اسفند ۱۳۶۱
زندان اوین
احمد ادریسیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلام رضا ادیبیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سعید آذرنگتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷
کیان آذروشتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳
شغل: کارگر فلزکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسین
تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۳
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق، بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
همایون آزادیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ ملایر
شغل: کتاب فروشی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : محمد موسی
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رحیم اسداللهیتاریخ و محل تولد: تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمود اسرافیلیتاریخ و محل تولد:۲۷خرداد۱۳۴۲
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری :۲۵شهریور۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : اقلیت
تاریخ اعدام : ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
ردیف ۳ شماره ۶۲
علیرضا(شاپور)اسکندریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ ملایر
شغل: مهندس شیمی پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عزیزالله
تاریخ دستگیری:۱فروردین۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
رضاحسین علیخانیتاریخ و محل تولد:
شغل: ناشر
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
مرتضی اسلامی شهرکردیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صمد اسلامی طاهریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تبریز
شغل: دانشجو/کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۹ بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بیژن اسلامی اشبلاتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ اشبلا(بندر انزلی)
شغل: دیپلمه بیکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : بابا
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : تابستان۱۳۶۷
زندان گوهردشت
احمد اشراقیتاریخ و محل تولد:
شغل: وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ناصر اشکینهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
مسعود افتخاریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: مجاهد
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ابوالقاسم افراییتاریخ و محل تولد: ۱۳۱۸ صومعه سرا
شغل: افسرشهربانی
وضعیت خانوادگی: متاهل و۴فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۱ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کسرا اکبری کردستانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴کرمانشاه
شغل: دانشجو فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۴بهمن۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هاشم الیاسیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد حسین امیر هاشمیتاریخ و محل تولد: تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۳
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مجید ایوانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ستار بابانژادتاریخ و محل تولد: ۳۰ساله اردبیل
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ابوتراب باقرزادهتاریخ و محل تولد: ۵۸ ساله بابل
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
روح الله باقروندتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰
زندان اوین
محمد حسین(امیر) باقریتاریخ و محل تولد: ۱۹مهر۱۳۳۵اصفهان
شغل: متخصص چاپ
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۴بهمن۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام :۹شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
شهلا بالاخانپور(طلعت رهنما)تاریخ و محل تولد:فروردین ۱۳۳۹
شغل: دانشجو مامائی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۳۰ خرداد۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۳۱خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
مهین بدوئیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ خودکشی: تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
رضا براتیتاریخ و محل تولد:
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس بستارهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸
شغل: داشجو ادبیات تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رئوف بلدیتاریخ و محل تولد: ۳۳ساله کرمانشاه
شغل: نقاش و معلم
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : کرمانشاه
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جواد بهاریان شرقیتاریخ و محل تولد: ۴ مرداد ۱۳۳۴ مشهد
شغل: دانشجو دانشگاه پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری : ۳ مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۱/۲۴ مرداد۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۱۶ ردیف ۶۰
منوچهر بهزادیتاریخ و محل تولد:۱۵آذر۱۳۰۶ تهران
شغل: دکترای اقتصاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی بهکیشتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۳ مشهد
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان گوهردشت
احتماله در گورهای جمعی خاوران
محمود بهکیشتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ مشهد
شغل: مدیر فنی کارخانه
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری : 3 شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان گوهردشت
احتمالا در گورهای جمعی خاوران
زهرا بهکیشتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ همدان
شغل: دبیر اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
زیر شکنجه و یا خوردن سیانور به هنگام دستگیری
زندان اوین
محل دفن وی در خاوران نامشخص است
یوسف آلیاریتاریخ و محل تولد: ١٣٢٤ تبریز
شغل: لیسانس حقوق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری: مرداد ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣٦٣
زندان اوین
لادن بیانیتاریخ و محل تولد: ۷ آبان ۱۳۳۶رشت
شغل: دانشجوی پزشگی تبریز
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمدعلی
تاریخ دستگیری:۷تیر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: ستاره سرخ
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۰ زندان
شاپور بیژنیتاریخ و محل تولد: آبادان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی بیگدلیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن بیگدلیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ ورامین
شغل: افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خلیل بینایی ماسولهتاریخ و محل تولد:۱۳۲۶فومنات
شغل: سرهنگ توپخانه ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : جنوب
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید پاک رختاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۰
زندان گوهردشت
سعید پرتویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
اسماعیل(حجت) پورمحمدیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی تربیت معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری :تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
محمد پرویزیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی پژمان( کاکو)تاریخ و محل تولد: شیراز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : سال ١٣٦٠
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسدالله پنجه شاهیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
ابوالفضل پورحبیبتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل: پاسدار
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۸ فروردین ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۵
محمد پورهرمزانتاریخ و محل تولد:۱۳۰۰ تهران
شغل: افسر توپخانه/ مترجم
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۶فروردین۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
رضی تابانتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ بیدخت گناباد
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۴
زندان اوین
بهروز نابتتاریخ و محل تولد: ٧بهمن ١٣٢٦ خرم آباد
شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبشت ١٣٦٣
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : چپ مستقل
تاریخ اعدام : ٢٨ آذر ١٣٦٣
زندان اوین
سیروس حکیمیتاریخ و محل تولد:
شغل: افسر نیروی دریایی
وضعیت خانوادگی: متاهل و ۵ فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حمید حیدریتاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد ۱۳۳۱
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: اسماعیل
تاریخ دستگیری : ۳۰ خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۶ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
داوود حیدریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۲
زندان گوهردشت
احمد حیدری زاده مطلقتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو ادبیات دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهروز خاصه میاندابتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
ایران خاکساریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : ۱۳۶۱
زندان اوین
بهمراه همسرش
وحید خسرویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خاوران ردیف ۸۸
امیرحسین خزائلیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ خرم آباد
شغل: افسر نیروی هوائی
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
غلام رضا خضرائیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۵ مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام : ۲۲ آبان ۱۳۶۰
زندان
ابوالحسن خطیبتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر خطیبیتاریخ و محل تولد:۵۳ ساله قم
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
کاظم خوشابیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ خرمشهر
شغل: لیسانس
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کاظم خوشدلتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
غلام خوشنامتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرزاد دادگرتاریخ و محل تولد: کرمان
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرج الله دادمرزیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۳۶۲
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت
بهرام دانشتاریخ و محل تولد: ۲۱فروردین ۱۳۲۴کرمانشاه
شغل: افسر ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
احمد دانشتاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلام‌علی داوریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲- تهران
شغل: افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سهیلا درویش کهنتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
زیر حد شلاق و احتمالا خودکشی شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نصرت الله درویش ملاتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ لالو
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد دریاباریتاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ تهران
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صابر ظفر حیدریتاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ سراب
شغل: سرگرد نیروی دریاپی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :حسین
تاریخ دستگیری : ۱۳ اردیبهشت ١٣٦٢
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهرداد دستگیرتاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
دکترمرتضی روحانیتاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: مرداد ماه ١٣٦٢
زندان اوین
علی رضا دلیلیتاریخ و محل تولد:۱۲تیر۱۳۲۳
شغل: مهندس شیمی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رضا دلیلیتاریخ و محل تولد:۶ بهمن ۱۳۲۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۹اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
نصرت دیوان بیگیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل ذوالقدرتاریخ و محل تولد:
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عباس رئیسیتاریخ و محل تولد: ۳۰ ساله برازجان
شغل: رشته حقوق دانشگاه ملی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی رضا تشیدتاریخ و محل تولد: تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منصور توسلیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن توکلیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :
تاریخ اعدام : ١٢ بهمن ١٣٦٢
زندان
خاوران ستون ۶ ردیف ۸۵
ادنا ثابتتاریخ و محل تولد: ۲ تیر۱۳۳۴ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۸ بهمن ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : اوایل تابستان ۱۳۶۱
زندان اوین
جعفر جاویدفرتاریخ و محل تولد: ۱۳۰۷ کرمانشاه
شغل: دکترای جامعه شناسی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نبی(علی) جدیدیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :۳۰اردیبهشت ۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۸ ردیف ۹۱
حسن جلالیتاریخ و محل تولد:
شغل:کارگر چاپ
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مرداد۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خاطره جلالیتاریخ و محل تولد: ۱۸ شهریور ۱۳۳۹
شغل: دیپلمه
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : جواد
تاریخ دستگیری : ۱۵ آذر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: خودکشی در دوران بازجوئی۲۹ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۲
علی جلوندیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان
غلام جلیلیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳۶۳
زندان اوین
شهرام جنابتاریخ و محل تولد: ٥ مهر ١٣٣٦ آبادان
شغل: دانشجو رشته فیزیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ابوالفضل
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
کامیار جهان بیگلریتاریخ و محل تولد: ۱۲ تیر ١٣٣١ سنندج
شغل: فارغ‌التحصیل هنرهای تزپینی و شاغل در کارخانه ایران والونو
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۲ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
جهانگیر جهانبخشتاریخ و محل تولد: تهران
شغل: تکنسین برق
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسن جهانگیری لاکانیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۵لاهیجان
شغل: متفرقه
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۵خرداد ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۱ آذر ۱۳۶۲
زندان اوین
قدرت الله جوان؟تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۲
زندان
حسین جودتتاریخ و محل تولد:۱۲۸۹تبریز
شغل: دکترای فیزیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مسعود چمن آراتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیرماه۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
بیژن چهررازیتاریخ و محل تولد:۱۳۱۸ اصفهان(باغبادوران)
شغل:تحصیل کرده اقتصاد دانشگاه در اتریش
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :ابوالقاسم 
تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : کومله
تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲
زندان اوین
هدایت الله حاتمیتاریخ و محل تولد:۷۴ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
اسحاق حاج ملکیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رضا حاجی خانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس حجری بجستانیتاریخ و محل تولد:۱۳۰۱ مشهد
شغل: افسر ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد سعید حدادی مقدمتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رامسر
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی رضا سپاسی آشتیانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳
شغل: دانشجوی رشته معماری
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : بهمن ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : زیر شکنجه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
ابراهیم حسن پور شیرازیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۹ درود
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهدی حسنی پاکتاریخ ومحل تولد:۱۳۲۶ شهرری
شغل: دبیر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت/ اوین
محمود حسنی مقدمتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ دماوند
شغل: دبیر دبیرستان
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳۶۰
رندان اوین
رحیم حسین پور رودسریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸رودسر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل، ۲ فرزند
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : ۱۹ مهر ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی حسین خانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ اهواز
شغل: مدیر مالی کارخانه
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
خشایار خواجیان(فرامرز)تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
شهریار رازیتاریخ و محل تولد: ١٣٣٨ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦٤
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران ایران
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین راسخ قاضیانیتاریخ و محل تولد:۷مرداد۱۳۲۶
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۶ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
تیمور راوندیتاریخ و محل تولد:
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
طوغان ربیعیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: اسدالله
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رضا رجالی فردتاریخ و محل تولد:۱۳۳۶ اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۵ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن رجب زادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خسرو رجبیه شایانتاریخ و محل تولد:
شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦٥
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی رضا رحمانی شستانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
خسرو رحیم زادگانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
آصف رزم دیدهتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر خیاط/چاپ
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جمشید رستمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
رندان گوهردشت
احمد علی رصدیتاریخ و محل تولد:۱۲۹۶ رشت
شغل: افسر توپخانه
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
احمد رضا بیک محمدیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حجت رضائیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦١
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهروز رضائیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
رسول رضائیانتاریخ و محل تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ رامیان استان گلستان
شغل: لیسانس باستان شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر: ایوب
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
داریوش رضا زادهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تبریز
شغل: لیسانس طراحی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۳ ردیف ۹۲
فهیمه تقدسیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : 2 مرداد ماه ۱۳۶۲
زندان اوین
بهمن رونقیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد جعفر ریاحیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ تهران
شغل: دانشجوی رشته زمین شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد صادق ریاحیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲تهران
شغل:دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی ریاحیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷تهران
شغل: دانشجوی مهندسی پرواز
وضعیت خانوادگی: 
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: ۱۳مهر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : اسفند ۱۳۶۱
زندان اوین
خاوران: قطعه ۸۲ ردیف
نورالدین ریاحیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ تهران
شغل: دانشجوی اقتصاد تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : غلام علی
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی راه کارگر
تاریخ اعدام : ۴ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۷ ردیف ۷۸
عباس زارعتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عزت الله زارع کاشانیتاریخ و محل تولد:۱۳۰۷ شهرری
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمد
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حیدر زاغیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرامرز زمان زادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمان: فدائیان خلق اکثریت-جناح چپ(یا سچفخا-اقلیت)
تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رحیم زادهتاریخ و محل تولد:۱۰شهریور۱۳۳۷
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : محمد محسن
تاریخ دستگیری: ۷فروردین۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : ۹شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رسول سراج جباریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد سلیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
رندان اوین
علی رضا زبردستتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مجتبی زرگریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ آذربایجان
شغل: دانشجو مدرسه عالی بازرگانی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۹تیر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۴ ردیف ۹۲
کیومرث زرشناستاریخ و محل تولد:۱۳۱۵ آمل
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ۳ ردیف ۲۰
شیدا بهزادی تهرانیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۸اصفهان
شغل: دانشجوی زمین شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۲مرداد۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
خودکشی یا مرگ زیر شکنجه
زندان کمیته مشترک سابق تهران
مهدی زمانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود علائی خستوتاریخ و محل تولد: ۸ تیر۱۳۴۳- تهران
شغل: دانش‌آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: ۱۰ مرداد ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی رضا زمردیانتاریخ و محل تولد:تهران
شغل: لیسانس فیزیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : عبدالعلی
تاریخ دستگیری : ۶۰/۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مجید(حبیب الله) سالیانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منوچهر سرحدیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۶- تهران
شغل: مهندس معمار
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :علی
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جهانبخش سرخوشتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس علی زمانی کسبیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیرماه ۱۳۶۰
زندان 
طاهره سید احمدیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:راه کارگر
تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۷ ردیف ۸۳
ابوالقاسم سید باقریتاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: سید محمد
تاریخ دستگیری:شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام:۲۵شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عبدالمجید سیمیاریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ قزوین
شغل: معلم/ دبیر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : تقی
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
ناصر شاهسوندتاریخ و محل تولد:۱۳۳۰ ورامین
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: خرداد۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرزین شریفیتاریخ و محل تولد: شهریور۱۳۳۳
شغل: دانشجوی رشته معماری دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۵ مهر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : ۵ مهر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۲ ردیف ۶۸
حسن مرتضویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: بدون
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی رضا سعادت نیاکیتاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
علی شعبانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
قربانعلی شکریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ارسباران
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت یا اوین
سیاووش اکبرزاده شکوهیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ کرج
شغل: فوتبالیست
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : زورآباد کرج
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رحیم شمسیتاریخ و محل تولد: ۳ دی ۱۳۱۸ اراک
شغل: افسرارتش
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر: رحمان
تاریخ دستگیری : ۱۱ اردیبشت ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی شناسائیتاریخ و محل تولد: حدود ۷۰ سال
شغل: کارگر/کشاورز
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ خودکشی(یا زیر شکنجه) ۱۳۶۳
زندان اوین
خاوران ستون ۳ یا ۴ ردیف ۴۵
مهران شهاب الدینتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ شهمیرزاد مازندران
شغل: پژشک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری: تیر ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۱۱ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین
جلیل شهبازیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ میاندو‌آب.
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : سال ۱۳۵۸
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ خودکشی و اعدام ۷ شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی شهبازیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۷نهاوند
شغل: دبیر دبیرستان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
تقی شهرامتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران
شغل: لیسانس ریاضی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : رمضان
تاریخ دستگیری : ۱۱ تیر ۱۳۵۸
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲مرداد ۱۳۵۹
زندان اوین
حسن شهیدیتاریخ و محل تولد: بروجرد
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
حسین شیخ باقر قاضیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۶ اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۶مهر۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ۱۳ آبان ۱۳۶۳
زندان اوین
احمد علی شیرازیتاریخ و محل تولد:دی ماه 1340 آمل
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :21 تیرماه 1362
زندان اوین
مصطفی صادقتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦١
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فریبرز صالحیتاریخ و محل تولد: الیگودرز
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلامحسین صباغ پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منصور نجفی شوشتریتاریخ و محل تولد: خرمشهر
شغل:مهندس ابزار شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان وحدت کمونیستی
تاریخ اعدام: ۶ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین صدرایی(اقدامی)تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ لنگرود
شغل: نقشه بردار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی صدراییتاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: کارمند سازمان برنامه و بودجه
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کمال صدرزادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن صراف پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
امیر هوشنگ صفائیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی صفریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سهند
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین صفوی نیاتاریخ و محل تولد:۱۹ اسفند۱۳۳۰
شغل: مهندس صنایع
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۱اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لهراسب صلواتیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۷مهر۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علیرضا صمدزادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرامرز صوفی سیاووشتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ رشت
شغل: مهندس کشاورزی
وضعیت خانوادگی: متاهل ودودختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ۴ ردیف ۲۰
عادل طالبی کلخورانتاریخ و محل تولد : ۱۳۳۲ تهران
شغل: تکنیکر ساختمان وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری:۲ اردیبهشت ۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهر دشت
بهرام طاهرپور گل سپیدیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حمید طاهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
انوش طاهریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ اهواز
شغل: دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۷ اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطف الله طاهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
عزت طبائیانتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ اصفهان
شغل: دانشجو/کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : سید جواد
تاریخ دستگیری:۲۹شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۷ دی۱۳۶۰
زندان اوین
محمد رضا طبابتی طبریتاریخ و محل تولد:۹آبان۱۳۳۸ بابل
شغل: دانشجو پزشگی مشهد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
جمپور طهماسبیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳مالفجان(سیاهکل)
شغل: لیسانس دانشگده مدیریت لاهیجان
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
ناصر حلیمی اصلتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
نقی ظریفیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
صابر ظفرحیدریتاریخ و محل تولد: سراب
شغل: افسر نیروی هوائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نبی الله عباسیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد عبدالله پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
جواد قائدیتاریخ و محل تولد: ١٣٣١ رشت
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعت شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٩ خرداد ١٣٦١
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ٢٢ مرداد ١٣٦٢
زندان اوین
ناصر عطاییتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱ بم
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود علی باختریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود علی دوستتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ کلاچای
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان تهران
محمود علیزادهتاریخ و محل تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ تبریز
شغل: وکیل
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : کاظم
تاریخ دستگیری : ۲۰ فروردین ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
جعفر علیزاده رفیعتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بهزاد عمرانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سیف الله غیاثوندتاریخ و محل تولد:۱۳۳۱نهاوند
شغل: پزشگ و افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن فاضلتاریخ و محل تولد: ۱۵ مهر ۱۳۲۸مشهد
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری : ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
فرشید راجیتاریخ و محل تولد:۱۳۴۱ الیگودرز
شغل: دیپلمه بیکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : اول مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : ۱۷مهرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
جلال فتاحیتاریخ و محل تولد: ا مهر ۱۳۲۹ ملایر
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : مجتبی
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رحمت فتحیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ مشکین شهر
شغل: صاحبشرکت ساختمانی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : فتح الله
تاریخ دستگیری : ۱۳ آبان۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مهرداد فرجاد آزادتاریخ و محل تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تهران
شغل: فعالیت حزبی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : جهانگیر
تاریخ دستگیری: ۱۷ بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۷ مرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
مصطفی فرهادیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خسرو فراهانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
بتول فقیه دزفولیتاریخ و محل تولد: ١٣٣٣
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: شهریور ماه ١٣٦١
زندان اوین
جواد قائم آبادیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲بافت کرمان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۳۶۱
محل دستگیری : جاده تهران اهواز
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمود قاضی پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)( ویا اکثریت-جناح چپ)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی اصغر قباخلوتاریخ و محل تولد: گرمسار
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید قدیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
هوشنگ قربان نژادتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا قریشی لنگرودیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۷شهسوار(تنکابن)
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : میر نقی
تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین قلم برتاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ اهواز
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بهمن قنبریتاریخ و محل تولد: روستای سراب قنبری- کرماشان
شغل: سرهنگ نیروی زمینی ارتش
وضعیت خانوادگی: متاهل و ۴فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : کرماشان
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ساسان قندیتاریخ و محل تولد: ۱۶دی ۱۳۳۷
شغل: لیسانس علوم سیاسی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
زین العابدین کاظمیتاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: دبیر
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
داریوش کایدپورتاریخ و محل تولد: ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ مسجد سلیمان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر: جمعه
تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مرتضی کمپانیتاریخ و محل تولد: ۶۷ ساله
شغل: متخصص کامپیوتر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : پائیز ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ستار کیانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ممسنی
شغل: دانشجو پتروشیمی دانشگاه شیراز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ناصر
تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران/ترکیه
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
امان الله کیانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهدی کیهانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کامبیز گل چوپانتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸
شغل: دانشجو اصفهان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فتح الله گلاب روتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
پروین گلی آبکناریتاریخ و محل تولد: آبکنار
شغل: کارمند بانک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ خودکشی : ۱۵ آذر ۱۳۶۶
زندان اوین
خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۸
روزبه گلی آبکناریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ آبکنار
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک پسر
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : آبان ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۸ ردیف ۸۶
ویدا (لیلا) گلی آبکناریتاریخ و محل تولد: آبکنار
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ خودکشی : خوردن سیانور بهنگام دستگیری
حسین لامعیتاریخ و محل تولد:۲۰ شهریور۱۳۳۶ بهشهر
شغل: تراشکار
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : آبان۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :۱۱مهر ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد جواد لاهیجانیانتاریخ و محل تولد:۹ آبان ۱۳۳۸ تهران
شغل: دانشجو کامپیوتر دانشگاه ملی تهران/ کارگر
وضعیت خانوادگی:مجرد
نام پدر :محمد باقر
تاریخ دستگیری:اواخر زمستان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
احمد بهتاش(ثقلینی)تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ بروجرد
شغل: لیسانس حقوق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی ماهبازتاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: کارشناس علوم آزمایشگاهی
وضعیت خانوادگی: متاهل با دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : ۲۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۴ ردیف ۵۸
اصغر محبوبتاریخ و محل تولد: ٢١ فروردین١٣٢٥، کاشان
شغل: استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: محمد
تاریخ دستگیری: ٧ اردیبشت ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر محجوبیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
غلام حسین ابراهیم زادهتاریخ و محل تولد: آذر ۱۳۲۲ کنگاور
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : اکبر
تاریخ دستگیری : ۷ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ شهادت: تیر ۱۳۶۲
زندان اوین
ماشاءالله(بیژن) محمد حسینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حاجت محمد پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صابر محمدزادهتاریخ و محل تولد: ۱۳۱۴ نوشهر
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جواد محمد زاده گازرگاهتاریخ و محل تولد:۱۳۴۰تهران
شغل: کارگر نجار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسن محمدزاده گازرگاهتاریخ و محل تولد:بهمن۱۳۲۹تهران
شغل: کارگر نجار
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۷اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا محمدزاده گازرگاهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ تهران
شغل: پاسدار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رفعت محمد زاده(اخگر)تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۴
شغل: افسر شهربانی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان
خاوران ستون ۵ ردیف ۲۰
حمید رضا مفردطاهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فریدون مرادیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رضا کیمجانیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۵ اراک
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
فهیمه مرزبانتاریخ و محل تولد:24 ساله
شغل: مهندس شیمی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۱۳۶۱
زندان اوین
عادل مشهدی سرتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
کیوان مصطفویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا معظمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن معقولتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هدایت الله معلمتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عطا معینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
سیروس(پیروز) احیاءتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ تهران
شغل: دانشجو و معلم اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
جعفر مقامیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷
شغل:خلبان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: پائیز ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قدرت الله مقیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:پزشگ و افسر نیروی دریایی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین ملا طالقانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود ملک زادهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر: محمد
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام :۳۰ بهمن ۱۳۶۱
زندان
خاوران ستون ۶ ردیف ۸۲
مجید منبریتاریخ و محل تولد: ۱۰اردیبهشت ۱۳۳۷
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۸ خرداد۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: ۵شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید منتظریتاریخ و محل تولد: ۷ مرداد ۱۳۳۱بم
شغل: دانشجوی حقوق تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر
نام پدر : عبدالرسول
تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی اصغر منوچهرآبادیتاریخ و محل تولد:۲۰دی۱۳۲۸ خرم آباد
شغل: مهندس، مدیر فنی کارخانه جهان چیت کرج
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۱اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی مهدی زاده ولوجردیتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: کارمند بانک مرکزی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۱۸ ردیف ۲۴
فرهاد مهدیونتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
نادر مهربانتاریخ و محل تولد:۲اسفند ۱۳۳۱ رشت
شغل:کارمند رادیو و تلویزیون ایران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۹اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هاشم مهدی مهرعلیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کیوان مهشیدتاریخ و محل تولد:
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل موساییتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تابستان ۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
منصور موسویتاریخ و محل تولد:۱ دی ۱۳۳۷ الیگودرز
شغل: کارگر فلزکار
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : مصطفی
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد مهدی مومنیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرج الله میزانی(جوانشیر)تاریخ و محل تولد:۱۳۰۵ تبریز
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۷اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
رحیم میلانیتاریخ و محل تولد:
شغل: مهندس شیمی دانشگاه آریامهر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ٦ مهرماه ١٣٦٠
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۵ ردیف ۷۹
ضیاالدین نادریتاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۳ قائم شهر/ پل سفید
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر: نورالله
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
داوود ناصریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: کومله
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
نفیسه ناصریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۳ کرمانشاه
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : ۸ شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
خاوران ستون ۱۲ ردیف ۹۱
منصور نجاتیتاریخ و محل تولد: 12 فروردین 1333 شاهین دژ
شغل:حسلبدار
وضعیت خانوادگی:متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : 16 آبان 1364
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
ابراهیم نجارانتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ طالقان
شغل: دانشجوی دانشسرای عالی / کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : شمال
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷ زندان گوهردشت
محل دفن: گورستان خاوران و یا حصار کرج گورستان امامزاده محمد
علی‌رضا(نادر)صلواتی ‌خوش‌قلبتاریخ و محل تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ لاهیجان
شغل: کارمند شرکت توزیع دارو پخش نو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی نعیمیتاریخ و محل تولد:
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطیفه نعیمیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ شیراز
شغل: دانشجو/ پرستار
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۹ مهر ۱۳۶۲
زندان اوین
مجید نگهداریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
حمید نوایی لواسانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جهانگیر نوریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
هوشنگ ناظمی (امیر نیک آئین)تاریخ و محل تولد: ۵ مهر۱۳۱۰ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : حبیب الله
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۲۹ تیر(شهریور) ۱۳۶۷
زندان اوین
حیدر نیکوتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸
زندان گوهردشت
رحیم هاتفیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: کومله
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عباس هاشمی نژادتاریخ و محل تولد:
شغل:افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
وحید همت بلندتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰تهران
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : یعقوب
تاریخ دستگیری : ۲ تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت- جناح چپ
تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
فیروز همجوارتاریخ و محل تولد:۱۳۲۴ ماکو
شغل: کارمند شرکت نفت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خلیل هوشیاریتاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۵۸
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
احمد والیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
توفیق وثوقیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل وطن خواهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تهران
شغل: دانشجوی علوم دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مجید ولیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطف الله(محسن) یاوریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
باقر یزدانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
فریده یوسفیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ آبادان
شغل:خانه دار
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)
نام پدر : غریب
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
زندان اوین
زندان
خاوران ستون ۸ ردیف ۸۳
حجت (کیومرث) الیانتاریخ و محل تولد:۱.۱.۱۳۳۴ چالوس
شغل: کارشناس ادبیات فرانسه
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: روح الله
تاریخ دستگیری : خرداد ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
یوسف آبخونتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷آمل
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
میرشمس ابراهیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
انوشیروان ابراهیمیتاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۲۲ شهریور۱۳۶۶
زندان اوین
خلیل ابرقوییتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷مرودشت
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر آقباشلوتاریخ و محل تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴ تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۸ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: گروه ستاره سرخ
تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عادل روز دارتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵
شغل: دندان پزشگ
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین/گوهردشت
عباس کاتوزیانتاریخ و محل تولد:
شغل: تکنسین ساختمان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
محمد رضا گلپایگانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
جلیل جباریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
علی اصغر آراستهتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲قصرشیرین
شغل: معلم/ کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۳۶۵
محل دستگیری : کرمانشاه
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حشمت الله(امیر) آرینتاریخ و محل تولد:۱۳۳۶
شغل:دانشجوی دانشگاه بهشتی(ملی)
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسد الله ابراهیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
همت ابراهیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حمزه الماسیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
پرویز الهیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۱تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵تابستان
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
احمد انصاریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
جمیل آرامتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهمن باقرزادهتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱کرج
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۳۶۵
محل دستگیری : زورآباد کرج
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اکبر بهزادپورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی نقی پوراحمدیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
نادر حبیبی فولادکوهیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
رندان
کمال الدین پاک دلتاریخ و محل تولد: بندر کیانشهر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متال و سه دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: مرداد۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
اسدالله پژمانتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : نورمحمد
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
منصور یاقوتیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن حسینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اصغر حلیمی اصلتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمد قلی خاشعتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
تقی خانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
حسین خان باباپورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
منصور داورانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حمید خواجوی(خواجه گیری)تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن خوانساریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی دانش پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن دشت آراتاریخ و محل تولد: ۱۴ مهر ۱۳۳۳- تهران
شغل: مهندس معدن دانشگاه فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
منصور دیانتتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
فتح الله دیانتتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمد حسن(منصور) دیانک شوریتاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: فروردین ١٣٦٥
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سیامک راستاکتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
احمد رضائی یگانه دوستتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمد روشنائیتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر پالایشگاه نفت تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمود زندیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مهرداد(حسن) رحیمیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سیامک شکوهیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
یدالله صادقیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اکبر صادقی بنابتاریخ و محل تولد: تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان-تهران
نادر صلواتیتاریخ و محل تولد:
شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی اصغر ضیغمیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ تهران
شغل: کارشناس طراحی ماشین آلات صنعتی
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند
نام پدر: علی اکبر
تاریخ دستگیری: نوروز۱۳۶۶
محل دستگیری: مهاباد
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
کاوه صفاتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بیژن صفدریانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهرام طاهری پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سعید طباطبائیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲اصفهان
شغل: مهنس برق دانشگاه اصفهان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : محمد
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهزاد عبدالهیتاریخ و محل تولد: کرندغرب
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
منصور عسگریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مهدی عماریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محسن غیاثوندتاریخ و محل تولد: ملایر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
جهانگیر فتحیتاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ مغان
شغل: وکیل دادگستری
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن قاسمی پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
عباس قاسمی مولائیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسین قاسم نژادتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر خیاط
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تابستان۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: آذر ماه ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا حسین علی خانی پورتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر چاپخانه نشر پگاه
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
حمید پورعباسیانتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ آبادان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
سعید کاظمیتاریخ و محل تولد: ۱۳ فروردین ۱۳۳۸ تهران
شغل: دانشجوی مهندسی متالورژی علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : اسماعیل
تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
کوروش کیالاشکیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن گودرزیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
خلیل لطف زادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سعید متینتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهمن یزدانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
کیانوش مجیدیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی رضا محمدی کمیجانیتاریخ و محل تولد: اراک
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: مرداد۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
محمد مرتضویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بندعلی مرادپور دوشانلوتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن مسینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اصغر مصفاتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اکبر میرزائیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اصغر میناتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
عباسعلی منشی رودسریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۸رودسر
شغل: دانشجوی دانشگاه پزشگی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دخترو یک پسر
نام پدر: فرج الله
تاریخ دستگیری: ۹مرداد۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
کریم نادریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
جواد نظم آبادیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن نوربخشتاریخ و محل تولد:۱۳۳۶
شغل: دانشجو رشته کامپیوتر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
بهرام نیک آفرینتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
کاظم همدانیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمد تقی همجوارتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر نفت تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۳
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
داریوش یوسفیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهروز یوسف پورلزرجانیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ کلارچای
شغل: معلم اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: مرداد۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
غلام رضا (حسام) یگانهتاریخ و محل تولد:۵ تیرماه ۱۳۲۶ خرم آباد
شغل: مهندس راه و ساختمان در وزارت راه 
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : امان الله
تاریخ دستگیری: ۵ آبان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
خسرو شایانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
سیامک ملکیتاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانشجوی اخراجی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مجید صادقیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
علی اصغر زیرمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
انوش ابراهیمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان تهران
آمیر ارینتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان تهران
هوشنگ اژدری مقدمتاریخ و محل تولد:
شغل: مهندس عمران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: ٧ مهر ١٣٦٠
زندان تهران
بهروز اکرمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان تهران
شهرام اکرمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
احمد رضا بیگ محمدی هزاوهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
مهرداد پناهی شبستریتاریخ و محل تولد:دی ماه 1334
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسن
تاریخ دستگیری:دی ماه ۱۳۶2
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : به احتمال قوی۷شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان اوین
احتمالا در گورهای جمعی خاوران
محمد رضا حاجی خانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی حسین زادهتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
پرویز حسینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
عبدالله حسینیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
پرویز خسرویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی رضا دولتیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
رجب پورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
شاهین شاه آبادیتاریخ و محل تولد: خوزستان
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران؟
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۲
زندان اوین 
پرویز رستم علیپورتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
هوشی روحانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
صولت ریاحیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
عباس سلطانزاده اهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
مصطفی شادمانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
هاشم عادل شهری سریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی آقا علیانتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
محمد جواد انصاریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٢٢ آبان ١٣٦٢
زندان اوین
جعفر کاظمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
حمدالله لرکیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
کیومرث احمدی(منصوری)تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
عباس جعفریتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی رضا کیاییتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: مهندس پتروشیمی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: هدایت الله
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۴
محل دستگیری: زاهدان
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد صبوری گرگریتاریخ و محل تولد: یکم شهریور۱۳۳۸، تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی (و مرکزیت رزم انقلابی)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد مهری پاشاکیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی:حزب کار ایران
تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رافیک نوشادیان کزازیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر: موسس
تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
عباس تنکابنی قزوینی تبارتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ قزوین
شغل: دانشجوی حقوق دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام :
زندان اوین
رحمان هاتفی(حیدر مهرگان)تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰روستای از توابع داراب
شغل: روزنامه نگار
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: ۱۹ تیر ۱۳۶۲ زیر شکنجه
زندان اوین
عبدالله صداقتی تقویتاریخ و محل تولد: آذربایجان
شغل: دانشجو پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: پائیز ۱۳۶۰
زندان اوین
بیژن بازرگانتاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد۱۳۳۸ قوچان
شغل: دانشجو ی پیراپزشکی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : غضنفر
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید تاجدینیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶
شغل: دانشجو رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمد علی
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام:شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
امیر حسین مجیدیتاریخ و محل تولد: ۳خرداد۱۳۴۳ سنندج
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : شجاع الدین
تاریخ دستگیری: مهر ماه ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قاسم گلشنتاریخ و محل تولد: ۲۸ دی ماه ۱۳۳۴- تهران
شغل: دانشجوی رشته کامپیوتر موسسه آمار و انفورماتیک تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حسن
تاریخ دستگیری: ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اول تیرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
مسعود ابوسعیدیتاریخ و محل تولد: ۷ فروردین ۱۳۳۶ سمنان
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : غلام رضا
تاریخ دستگیری: ۷مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد۱۳۶۰
زندان اوین
قطعه ۶۱ ردیف ۱۳
علی خصوصیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری : کاشان
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام: تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
عزیز صفریتاریخ و محل تولد: کاشان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ۶۰
محل دستگیری : کاشان
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
ژیلا فتحیتاریخ و محل تولد: اول شهریور ١٣٤١ کوچ اصفهان گیلان
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : باقر
تاریخ دستگیری: اوائل تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣٠ دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
بهنام رضائی جهرمیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : حبیب
تاریخ دستگیری: ۲۲ آبان ۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: کوموله
تاریخ اعدام : ۱۱ مرداد ۱۳۶۲
زندان اوین
بیژن هداییتاریخ و محل تولد: ۸ مهر ۱۳۳۵ آبادان
شغل: دانشجو برق دانشکده فنی تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسن
تاریخ دستگیری : اوائل پائیز ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : پیکار
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران قطعه ۷ یا ۸
مجتبی احمد زاده هرویتاریخ و محل تولد: تاریخ و محل تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۵ مشهد
شغل:دانشجوی الکترونیک دانشگاه شریف تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : طاهر
تاریخ دستگیری: ۱۰- ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان/ اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۸ آبان۱۳۶۰
زندان اوین
ردیف ۱۴ شماره ۷۴
بهروز جهاندار ملک آبادیتاریخ و محل تولد: اصفهان ۳۰ ساله
شغل: دانشجو اقتصاد دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۸دی ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۸ بهمن۱۳۶۰(زیر شکنجه)
زندان اوین
کامیار ضیاءپورتاریخ و محل تولد:۷ مهر۱۳۳۷ تهران
شغل: دانشجو برق دانشگاه پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : هادی
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
زندان اوین
خاوران ستون ۷یا۸ ردیف ۱۸
غلام حسن سلیمتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام:
زندان اوین
مجید کیانیتاریخ و محل تولد: ۲۰آبان (۱۳۲۶)۱۳۳۶
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عبدالحمید فیاض دولتشاهیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ کرمانشاه
شغل: لیسانس اقتصاد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری:۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
طاووس سماک اردبیلیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام : ۱ مرداد ۱۳۶۱ 
زندان
منصور جابریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱
زندان اوین
مسعود ایازیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام: ۱۳۶۰
زندان اوین
بهمن گازرانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
مسعود انصاریتاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۶ خرم آباد
شغل: دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : ۲۸مهر ماه ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : ۱۳اردیبهشت ۱۳۶۶
زندان اوین
میر شمس ابراهیمی نرگسیتاریخ و محل تولد: ۲۹ بهمن ۱۳۳۵صومعه سرا/نرگستان
شغل: گارگر شرکت گروه بهمن
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : سید حبیب
تاریخ دستگیری : مهر ماه۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت/ اوین
طاهره آقا خانی مقدمتاریخ و محل تولد: ۲۱ ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان نبرد
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
علی عالم زاده حرجندیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان نبرد
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
حسین حاج محسنتاریخ و محل تولد: ۲۹ ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٥ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهر دشت
حمید قباخلوتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
میر وهاب افخمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران/فرقه دمکرات آذربایجان
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی اکبر یاوریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
لطف الله (محسن) طاهریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
جعفر بیاتتاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانش‌آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۳۵۹
محل دستگیری:تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران
تاریخ اعدام: ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ولی الله رودگریانتاریخ و محل تولد: شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ١٢ اردیبهشت ١٣٦٢
زندان اوین
امیر میرعرب بایگیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: ۸شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مسعود چمن پیراتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ میانه- آذربایجان شرقی
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
نقی ظریفی دارستانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ رودبار
شغل: کارمند صدا و سیما
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : بهار۱۳۶۲
زندان 
محمود زکی پورتاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ آبادان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : محمد مهدی
تاریخ دستگیری: ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ٢٣ شهریور ماه ١٣٦٦
زندان اوین
لادن عادلیلادن عادلی
تاریخ و محل تولد: ٢٧ آذر ١٣٣٧
شغل: روزنامه نگار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: محمد علی
تاریخ دستگیری: اسفند ١٣۶٢
محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق ایران
تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣۶٣
زندان اوین
مرتضی لقائیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشکده کشاورزی رشت
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور ماه ١٣٦١
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: مرداد/شهریور ١٣٦٢
زندان اوین
مرتضی روحانیتاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام:2 مرداد ماه ١٣٦٢
زندان اوین
ناصر خورشیدیتاریخ و محل تولد: ١٣٤٠
شغل: سرباز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: ابوالقاسم
تاریخ دستگیری: ١٤ شهریور ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اقلیت
تاریخ اعدام: ١٩ اردیبهشت ١٣٦٢
زندان : اوین
محسن دلیجانیتاریخ و محل تولد: ١٤خرداد ١٣٣٧
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی محمد
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ماه ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان اوین
وحید خسرویتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ٢١ تیرماه ١٣٦٢
زندان اوین
عبدالحمید انتظاریتاریخ و محل تولد: ١٣٣٦ محمودآباد- مازنداران
شغل: دانشجوی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : خانلر
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ٢٨ آذر ١٣٦٠
زندان : اوین
محمد رضا واحدیتاریخ و محل تولد: محمود آباد (مازنداران)
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ١٣٦٠
زندان اوین
قنبر اسدیتاریخ و محل تولد: آمل
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام:١٣٦٠
زندان اوین
داریوش فاضلیتاریخ و محل تولد: دی ماه ١٣٤٠ محمود آباد (مازنداران)
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: اصفهان
وابستگی سازمانی: سازمان طوفان
تاریخ اعدام: مهرماه ۱۳۶۲
زندان اوین
(برادر قدرت فاضلی)
وازگن منصوریانتاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ مسجد سلیمان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل، یک پسر
نام پدر : کاربید
تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٢ مردادماه ١٣٦٢
زندان: اوین
محمد جعفر علی‌زاده رفیعتاریخ و محل تولد: ١٣٢٨ تبریز
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٦ شهریور ١٣٦٧
زندان اوین
نسرین محمد‌پور دهکردیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸شهرکرد
شغل: دانشجوی رشته اقتصاد دانشکاه ملی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: آبان ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران؟
وابستگی سازمانی: سازمان فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین 
سیامک الماسیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان : گوهر دشت
محمد رضا امامیتاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
بهرام حدادیانتاریخ و محل تولد: ١٣٣٩
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
سید جلیل سید احمدیانتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حیدر
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
زندان 
مسعود جیگاره‌ایتاریخ و محل تولد: ١٤ تیرماه ١٣٣٤ تهران
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمود
تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦١
زندان اوین
منیژه هداییتاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ آبادان
شغل: دانشجوی پزشکی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حسن
تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: آذر ماه ١٣٦١
زندان اوین
پرویز ملکیتاریخ و محل تولد: ١٣٢٠ تهران
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : اسدالله
تاریخ دستگیری: ١٣٦٣
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
حسن عجمتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان
شغل: دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: اواخر شهریور ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۱۲ دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ردیف ۶۵
علی عجمتاریخ و محل تولد: آبادان
شغل: کارمند شرکت نفت
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند دختر
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام: اول اردیبشت ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۶ ردیف ۸۳
حسن احمدیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ محلات
شغل: مهندس مکانیک دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
علی رضا ظریفی بامیان چوبداریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری:(پائیز) سال ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦٠
زندان اوین
اکبر صمیمیتاریخ و محل تولد: ١٣٣٤ شوشتر
شغل: آموزگار مدرسه راهنمائی
وضعیت خانوادگی
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اوایل تابستان سال ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: اوایل مرداد ١٣٦٢
زندان اوین
روبرت پاپازیانتاریخ و محل تولد: اول بهمن ماه ١٣٣٢ تهران
شغل: لیسانس روابط بین المللی از پاریس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ١٦ بهمن ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٢٨ تیر ماه ١٣٦١
زندان اوین
محمد محمدیتاریخ و محل تولد: روستای خواجه ده از توابع میانه
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : سلیمان
تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: آرمان خلق
تاریخ اعدام: مرگ زیر شکنجه ١٤ آذر ١٣٦٠
زندان اوین
مهرداد پاکزادتاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ تهران
شغل: افسر ارتش
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر
نام پدر : مرتضی
تاریخ دستگیری: سال ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق پیرو بیانیه ١٦ آذر
تاریخ اعدام : ٥ تیرماه ١٣٦٤
زندان اوین
سیامک مختاریتاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ تهران
شغل: کارگر فنی راه آهن کرج و...
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر: اکبر
تاریخ دستگیری: ۱۵ مرداد ماه ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: زیر شکنجه ٢۰ مرداد ماه ١٣٦٢
زندان اوین
خاورانُ قطعه ۸۵ شماره ۱۸
علیرضا سعادت نیاکیتاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: مجرد
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری :امل
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
چنگیز عرشیچنگیز عرشی
تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشکده معدن دانشگاه ملی(بهشتی) تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : محرم
تاریخ دستگیری: ٢٠ تیر ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ١٢ مرداد ماه١٣٦٠
زندان اوین
کاظم محمدی گیلانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر: محمد(فرزند آیت الله)
تاریخ دستگیری: ۱۰مرداد ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۱ در درگیری مسلحانه کشته شد.
طاهر قنبریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ روستای دهشال از توابع لاهیجان
شغل: آموزگار
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : صفر
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۶۷
زندان
سید احمد حسینی آرانیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۲
زندان 
عطا ناظم رضویتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ کاشان
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۵ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
یونس نوروزی ایران زادتاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی
تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳
زندان ؟
احمد بشیریتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲
محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی
تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳
زندان 
نصرت الله بیرم وندتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: مرداد ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۱ مرداد ماه ۱۳۶۰
زندان 
زهره (میر)شکاریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رشت
شغل: دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : 
تاریخ دستگیری: ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اوایل سال ۱۳۶۲
زندان اوین
فریبا الهی پناهتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران
شغل: دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تربیت معلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
منصور(مهدی) دلال زاده جهانگیریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ تهران
شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: سال ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
محمد رضا غبرائیتاریخ و محل تولد: ۱۱ آذر ۱۳۲۶ لاهیجان
شغل: لیسانس فیزیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :محمد حسن
تاریخ دستگیری: ۱۵ اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام: ۲۷ شهریور۱۳۶۴
زندان: اوین 
جمشید رشیدیان دزفولیتاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۰( زیر شکنجه)
زندان اوین
غلام رضا آجرپیتاریخ و محل تولد: ۲۵ تیرماه ۱۳۳۷ بروجرد
شغل: تکنسین برق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴
زندان اوین
ناصر الماسیانتاریخ و محل تولد:۹خرداد ۱۳۲۵
شغل:حسابرس خبره
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: مهدی
تاریخ دستگیری: ۹ آبان۱۳۶۴
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کیومرث منصوریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ گیلانغرب
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حیدر
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق -اقلیت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن امیریتاریخ و محل تولد۱۳۳۵ کرمانشاه
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: ۱۱ اردیبهشت شهریور ۱۳۶۴
زندان اوین
اصغر امیریتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ کرمانشاه
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
سوسن امیریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷کرمانشاه
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
حمید رضا نصیری مقدمتاریخ و محل تولد: خرم آباد
شغل: دانشچودانشسرای مقدماتی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :میرزا
تاریخ دستگیری: ٢٣ آبان ۱۳۶۰
محل دستگیری: گرزکل لرستان
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷
زندان : اوین
بهروز فتحیتاریخ و محل تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۳۲
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :کرم‌علی
تاریخ دستگیری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: زیر شکنجه به قتل رسید ۱۳۶۲
زندان اوین 
حسین راحمی‌پورتاریخ و محل تولد: ؟
شغل: دندان پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند(نا پدید)
نام پدر : قاسم
تاریخ دستگیری: ۲۵ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: یکم شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین 
حمید رضا خوشنامتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۲ مهرماه ۱۳۶۰
زندان 
روح الله تیموریتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ میاندوآب
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰

زندان 
فرخ افشاری نسبتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ میان‌کوه
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان 
مجید رضا خوشنامتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری:۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰
زندان
لقمان مدائنتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ تهران
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: ۳۱ شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۵ مهر ۱۳۶۰
زندان اوین
فرمند صمدیتاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
حجت الله ملکتاریخ و محل تولد:


شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
علی اکبر خان احمدیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
رضا حسین علی‌خانیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
علی‌مراد رحیمیتاریخ و محل تولد: بروجرد
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۰
زندان ؟
رضا خسروی کامرانیتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
دهقان عقیل آبادیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان 
ساسان رسولیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان 
جمشید رشیدیان دزفولیتاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
حسین رضاییتاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:۲۴ مرداد۶۰
زندان اوین
سعیدعرب یزدیتاریخ و محل تولد:


شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
بهنام رضاپی جهرمیتاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: کومله
تاریخ اعدام: ۱۳۶۲
زندان 
حمید مدبرتاریخ و محل تولد: ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ آبادان
شغل: مهندس راه و ساختمان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان 
مسعود پور کریمتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ بندر انزلی
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۱ دی ۱۳۶۲
زندان 
اسماعیل حسینیتاریخ و محل تولد: سنندج
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:متاهل و دارای یک فرزند پسر
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری: یکم آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ایران(بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام: ۱۶ مهر ۱۳۶۵
زندان اوین
منصور نورمحمدی نجف آبادی 
تاریخ و محل تولد: ۱۶ مرداد ۱۳۳۶ نجف اباد
شغل: دانشجوی فیزیک دانشگاه اصفهان
وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای یک فرزند پسر
نام پدر: حسین
تاریخ دستگیری: ۳۰ مهر ۱۳۶۳ محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی: سازمان فداییان خلق (بیانیه ۱۶ آذر )
تاریخ اعدام ۱۶ مهر ۱۳۶۵
زندان اوین
عادل روزدارتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵
شغل: دانپزشگ
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام: ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مرتضی کریمیتاریخ و محل تولد: ۲۶ آذر ۱۳۲۶ جهرم
شغل: چاپچی در انتشارات امیر کبیر
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : شکرالله
تاریخ دستگیری: ۳ بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۱۰ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین؟
خاوران ردیف ۸۵
حسین روغنیتاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ اراک
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : پیش از ۳۰خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : اراک
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ و محل اعدام : تیر یا مرداد۱۳۶۰- اراک
در روستائی در اراک اجازه دفن داده نشد و در خاوران به خاک سپرده شد.
داوود دهقان عقیل‌آبادیتاریخ و محل تولد:۱۳۳۰ تهران
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۳۰ تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: 7 شهریور ١٣٦٠
زندان اوین
محمود هنریتاریخ و محل تولد:۱۳۳۴ بیرجند
شغل: دبیر جغرافی زاهدان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : بیرجند
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منوچهر رضاییتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران
شغل: دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه شریف تهران
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری: ۱۳ آبان ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق ایران
تاریخ اعدام: تابستان ۶۷
زندان گوهردشت
حسین آذری‌فرتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران
شغل: کاسب
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری: ۴ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۶ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین 
غلام‌حسن سلیم ارونیتاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
پوران دخت جمپورتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ نهاوند
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : جمشید
تاریخ دستگیری :آذر ۱۳۶۱
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان زحمتکشان کردستان (کوموله)
تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۲
زندان اوین
سیامک الماسیانتاریخ و محل تولد:؟ ۱۳۳۹
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق- اقلیت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سیامک جعفرزادهتاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷- تبریز
شغل: دانشجوی رشته مهندسی پتروشیمی امیر کبیر
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : جعفر و نام مادر: شکوفه
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین