برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران
قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷
بیداران از بهار سال ۱۴۰۰ برای مستند سازی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ اقدام به راه اندازی یک زیر مجموعه جدید کرده است. دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ اگرچه (...)
این داغ گران را به زمین نگذارم
نزدیک به ١٠ سال از فاجعه‪‌ی قتل‪‌های سیاسی‪ پاییز ٧٧ می گذرد. ١٠ سال پر از تلاش، ایستادگی و یادآوری، ١٠ سال پراز شکست. شرکت در این نشست را مجالی دانستم برای ساختن (...)
RSS جنایت قتل‌های سیاسی
© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS