برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معيني

بيداران با تاخيری نه ماهه انتشار يافت. دلايل متعددی دست به دست هم دادند، تا انتشار بيداران را به تاخير اندازند. بيداران بر آن است که نشريه ای اختصاصي در باره حقوق بشر باشد با رويکردی که بعنوان شعار بر سر در آن نقش بست : "ايراني بدون زندان، شکنجه و اعدام ممکن است"

بيداران رسانه است. و مي خواهد رسانه بماند. رسانه ای مستقل از هر نظر، اما رسانه ای در حد توان خود و امکانات موجود، رسانه ای حرفه ای و تخصصي در امر حقوق بشر. بيداران اما مشخصه ای ديگر هم دارد که در منشور آن چنين آمده است، رسانه ايست که " دادخواهي برای کشته شدگان جنايات سياسي را وظيفه خود مي داند و در اين راه گام بر مي دارد."

راست اين است که تلاش برای انتشار چنين نشريه ای کار آساني نبود و نيست. با آنکه بيداران پنجمين سال انتشار خود را آغاز کرده است، اما هنوز جوان است. دل مشغولي ما اين بوده و هست که چه کنيم تا اين نهال جوان با هر تند بادی گژ و مژ نشود! آنهم در جهاني چنين طوفاني. دشواری کار همين است.

در اين مدت بخشي از همکاران بيداران مباحثي را در باره ی ساماندهي و انتشار بيداران آغاز کردند، ما گمان مي کرديم که با تعطيلي موقت بيداران مي توانيم راه چاره ای برای برخي از مشکلات خود بيابيم. يکي از پرسش های ما اين بود و هست که در جهان امروز و در عصر انقلاب رسانه ای ما با کدامين رويکرد و روش مي خواهيم کار رسانه ای خود را پيش بريم. چگونه مباحث جدی حقوق بشری را منعکس کنيم يا بر امر دادخواهي که وجه متمايز کننده ما با ديگر سايت ها بوده و هست، تاکيد کنيم. آيا اين هردو در کنار هم مي توانند پيش روند؟ مباحث حقوق بشری امروز به ايران ما محدود نمي شود. آيا توجه به مسائل جهاني از وظايف ماست؟ و در اين ميان عمده و اهم چيست؟ بيداران تشکلي حزبي نيست! و يا ارگان حزبي نيست و شايد يکي از دشوارهای کار نيز در اين باشد که رسانه های مستقل در کشور ما هنوز جايگاه خود را نيافته اند، به ويژه دردنيای اينترنت که عرصه ای تازه برای ماست.

مباحثي از اين دست هنوز در ميان همراهان بيداران ادامه دارد و اين در کنار چگونگي ساماندهي نشريه، در اين مدت وقت بسياری از ما گرفت. اين مباحث مي توانند همچنان ادامه يابند. و به همين مناسبت در شماره ی آينده بيشتر به آن خواهيم پرداخت. اما بيداران نيز بايد انتشار يابد چرا که مي خواهد بماند و ما همچنان براين باوريم که جای نشريه ای مستقل، حرفه ای و تخصصي در زمينه حقوق بشر در ميان رسانه های ما خاليست. نشريه ای که به امر دادخواهي و معضلات پيش روی نيز آن از منظر خانواده و قرباني ذينفع بنگرد.

بيداران از اين شماره با شکل و شمايلي تازه و دوبخش مجزا منتشر خواهد شد.

- از شماره ی آينده دوره جديد فصلنامه ی بيداران با سردبيری دوره ای منتشر خواهد شد. موضوع هر شماره پيشاپيش در سايت اعلام مي شود.

- بيداران " آنلاين" که به انتشار مقالات مرتبط با سرفصل ها ی بيداران اما در فاصله زماني انتشار فصلنامه مي پردازد. اين بخش پاسخ به نيازی ست که بسياری از خوانندگان بيداران بعنوان نشريه ای تخصصي در باره حقوق بشر کمبود آنرا به ما گوشزد کرده بودند. انتشار مقالات در اين بخش در بايگاني ثبت خواهد شد.

شماره آينده بيداران در اول دی ماه ١٣٨٦ به "حقوق بشر" اختصاص خواهد يافت.


Faire un commentaire

© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS