برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

پيشبرد سياست خشونت در تاريخ معاصر ايران و به ويژه تاريخ بيست و پنچ ساله ی اخير، فاجعه ها و خسران ها جبران ناپذيری در ميهن ما به بار آورده است.

زندان، شکنجه، "ناپديد" کردن و اعدام دگر انديشان که در ادبيات حقوق بشر به عنوان جنايات سياسي شناخته شده اند، يکي از کارکرد های سياست خشونت است؛ اما همه ی آن نيست. سياست خشونت بيش و پيش از هر چيز، تحقير و توهين به کرامت انساني، نفي وجدان و اخلاق در جامعه، از معنا تهی کردن همياری و همبستگي ميان مردمان است. تکرار و توالي رويدادهای خشونت بار چه بسا به امری عادی در زندگي روزمره ی ما تبديل شده است؛ زير آوار فاجعه، اين "لحظه ها" به دست فراموشي سپرده مي شوند، اما زخم آن بر پيکر و دل و جان جامعه مي ماند. چون بذری که کينه و مرگ و تکرار فاجعه را در مداری بسته به بار مي نشاند. فاجعه از سکوت مي رويد و در فراموشي گسترش مي يابد.

اگر بنا بر منشور سازمان ملل و ميثاق های جهاني دفاع از حقوق بشر، اولين وظيفه هر دولت "تامين امنيت و تضمين حقوق شهروندان" است، پس مسئوليت اصلي ی اتخاذ و پيشبرد سياست خشونت به مثابه نفی و پايمال کردن امنيت و حقوق شهروندان بر دوش دولت ها ست. دولت ها آمران و عاملان اصلي جنايت سياسي هستند. موفقيت دولت ها در پيشبرد سياست خشنونت و نقض حقوق بشر در نبود شناخت کافي و تعميق يافته در جامعه است و يکي ديگر از علت های عموميت يافتن خشنونت در جامعه. حتا در ميان نيروهايي که بديل قدرت متصور مي شوند. اين امرغالبا از نگاه ها پنهان مي ماند.

سياست خشونت از ندانستن و فراموشي تغذيه مي کند. فراموشي، هم علت و هم معلول سکوت در برابر خشونت است. شناخت وشناساندن پديده هايي چون بازداشت، بازجويي، حبس، "ناپديد کردن"، شکنجه، اعدام، تامل در باره ی مسائل و مفاهيم حقوق بشری و ريشه يابي علل پيشبرد سياست خشونت در همه اشکال "قانوني"، شبه قانوني و غير قانوني؛ جستجوی راه کارهای موثر برای مقابله با موارد نقض حقوق بشر، اولين گام در جهت شکستن سکوت و بنا ی مقاومت در برابر فراموشي ست و اين وظيفه ای ست همگاني.

فراموشي به معنای آن است که جامعه با به زير پرسش نبردن نقاط تيره و تار تاريخ خود رو به سياهي تکرار فاجعه رود. خواست تحقق و تامین عدالت درجامعه ما زمينه ساز جنبشي عمومي ست با بيرق "هرگز چنين مباد !" تجربه دهه های اخير نشان داده است که در فرايند گذار به نظامی دمکراتیک، جنبه هائی از عدالت، نادیده گرفته شده است. دادخواهی، یکی از مهمترین جنبه های عدالت است که مورد بی توجهی قرار گرفته. ضرورت مجازات آمران و عاملان جنايت نه تنها برای سلب حق زندگي و آزادی انساني که پاره ی بزرگي از جامعه از حقوق اوليه خود به شکلي خودسرانه، ناعادلانه و ستمکارانه، محروم شده است. مصونيت از مجازات در جامعه يعني پذيرش تکرار فاجعه. از اين روی تلاش برای تکرار نشدن فاجعه، بدون دادخواهي ميسر نيست. با دادخواهي ست که از قرباني اعاده ی حيثيت و جبران خسارت مي شود و هويت اجتماعي خود را باز مي يابد. اما مهمتر از همه اين است که تاريخ بايد باز نويسي شود. عدم مجازات يعني به تاريخ نسپردن اسناد و مدارکي که بدون اتکا به آنها نمي توان حافظه ي تاريخي ملتي را از خطرمحوشدن نجات داد و از چيره شدن فراموشي و تکرار مداوم فاجعه جلوگيری کرد.

بيداران بر آن است در اين راه قلم و قدم بردارد

بيداران به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و همه ی ميثاق و پيمانهای های الحاقي آن پايبند است و در جهت تحقق آن ها مي کوشد.

بيداران نشريه ای شهروندی است. از آن همه ی کساني ست که باور دارند مي شود به نقض حقوق انساني در ايران پايان داد. و "ايراني بدون زندان، شکنجه و اعدام " ممکن است.

بيداران دادخواهي برای کشته شدگان جنايت سياسي را وظيفه خود مي داند و در اين راه گام بر مي دارد.

بيداران تارنمائي ست برای مرور آنچه بر ما رفته و پرسش در باره چرايي آن و تامل بر پيامدهای که نقض حقوق انساني به بار آورده است.

بيداران تلاش می کند با اعتقاد به آزادی انديشه و بيان به روشي چند صدائي و مستقل پايبند باشد. بيدارانفقط مقالاتي را که برای بيداران ارسال شود به چاپ می رساند.

سرفصل ها ی بيداران :

-  اعلامیه جهانی حقوق بشر : به بررسی مفاهيم حقوق بشر میپردازد.

-  سياست خشونت به نقض حقوق انساني مي پردازد و روش ها و چگونگي پيشبرد آن.

-  دادخواهي : برای عدالت و مجازات عاملان جنايت، بررسي تجارب ملي و جهاني در امر دادخواهي و معرفي راه کارهای دادخواهي ست.

-  حافظه، تاريخ، فراموشي : به امر دستيابي به حقيقت و کارکرد "وظيفه حافظه" در جامعه ، و راهکارهای مبارزه با تکرار نشدن فاج در جامعه مي پردازد.

-  مجازات اعدام ، شکنجه ، بازجويي- زندان : برای دفاع از حق حيات انسان و نشان دادن کراهت و تباهي اعمال اين مجازات ها در جامعه است.

-  خاوران: شناخته شده ترين گورستان اعدام شدگان در ايران است و يکي از مهمترین نمادهای نقض حقوق بشر در ایران معاصر.

- ادبيات پايداری : تصوير گر رنج و مقاومت انسانها در برابر سياست خشونت است.

- بیداران مجازی : تلاشی‌ست برای تکمیل نام‌ جان باختگان در گلزار خاوران

مطالب ارسال شده برای بیداران بايد فقط برای بیداران و مرتبط با يکي از سرفصل های تارنما باشند.

بيداران از همکاری و مشورت

شيرين اميری

منيره برادران

نسيم خاکسار

ميهن روستا

ساقي سعادت

شهلا شفيق

ناصر مهاجر

رضا معيني

رضا ناصحي

پولاد همايوني

بهره مند شده است.

سردبیر : منیره برادران

تماس بیداران

tbidaran-AT-gmail.com


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS