برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

پيشبرد سياست خشونت در تاريخ معاصر ايران و به ويژه تاريخ دهه‌ی اخیر اخير، فاجعه‌ها و خسران جبران ناپذيری در ميهن ما به بار آورده است.

زندان، شکنجه، "ناپديد" کردن و اعدام دگرانديشان که در ادبيات حقوق بشر به عنوان جنايات سياسي شناخته شده‌اند، يکي از کارکرد‌های سياست خشونت است؛ اما همه‌ی آن نيست. سياست خشونت بيش و پيش از هر چيز، تحقير و توهين به کرامت انساني، نفي وجدان و اخلاق در جامعه، از معنا تهی کردن همياری و همبستگي ميان مردمان است. تکرار و توالي رويدادهای خشونت بار چه بسا به امری عادی در زندگي روزمره ی ما تبديل شده است؛ زير آوار فاجعه، اين "لحظه‌ها" به دست فراموشي سپرده مي‌شوند، اما زخم آن بر پيکر و دل و جان جامعه مي‌ماند. چون بذری که کينه و مرگ و تکرار فاجعه را در مداری بسته به بار مي‌نشاند. فاجعه از سکوت مي‌رويد و در فراموشي گسترش مي يابد.

اگر بنا بر منشور سازمان ملل و ميثاق های جهاني دفاع از حقوق بشر، اولين وظيفه هر دولت "تامين امنيت و تضمين حقوق شهروندان" است، پس مسئوليت اصلي ی اتخاذ و پيشبرد سياست خشونت به مثابه نفی و پايمال کردن امنيت و حقوق شهروندان بر دوش دولت ها ست. دولت ها آمران و عاملان اصلي جنايت سياسي هستند. موفقيت دولت‌ها در پيشبرد سياست خشنونت و نقض حقوق بشر در نبود شناخت کافي و تعميق يافته در جامعه است و يکي ديگر از علت‌های عموميت يافتن خشنونت در جامعه. حتا در ميان نيروهايي که بديل قدرت متصور مي‌شوند. اين امرغالبا از نگاه ها پنهان مي‌ماند.

سياست خشونت از ندانستن و فراموشي تغذيه مي‌کند. فراموشي، هم علت و هم معلول سکوت در برابر خشونت است. شناخت وشناساندن پديده هايي چون بازداشت، بازجويي، حبس، "ناپديد کردن"، شکنجه، اعدام، تامل در باره‌ی مسائل و مفاهيم حقوق بشری و ريشه يابي علل پيشبرد سياست خشونت در همه اشکال "قانوني"، شبه قانوني و غير قانوني؛ جستجوی راه کارهای موثر برای مقابله با موارد نقض حقوق بشر، اولين گام در جهت شکستن سکوت و بنا ی مقاومت در برابر فراموشي ست و اين وظيفه ای ست همگاني.

فراموشي به معنای آن است که جامعه با به زير پرسش نبردن نقاط تيره و تار تاريخ خود رو به سياهي تکرار فاجعه رود. خواست تحقق و تامین عدالت درجامعه ما زمينه ساز جنبشي عمومي ست با بيرق "هرگز چنين مباد !" تجربه دهه های اخير نشان داده است که در فرايند گذار به نظامی دمکراتیک، جنبه هائی از عدالت، نادیده گرفته شده است. دادخواهی، یکی از مهمترین جنبه های عدالت است که مورد بی توجهی قرار گرفته. ضرورت مجازات آمران و عاملان جنايت نه تنها برای سلب حق زندگي و آزادی انساني که پاره ی بزرگي از جامعه از حقوق اوليه خود به شکلي خودسرانه، ناعادلانه و ستمکارانه، محروم شده است. مصونيت از مجازات در جامعه يعني پذيرش تکرار فاجعه. از اين روی تلاش برای تکرار نشدن فاجعه، بدون دادخواهي ميسر نيست. با دادخواهي ست که از قرباني اعاده ی حيثيت و جبران خسارت مي شود و هويت اجتماعي خود را باز مي يابد. اما مهمتر از همه اين است که تاريخ بايد باز نويسي شود. عدم مجازات يعني به تاريخ نسپردن اسناد و مدارکي که بدون اتکا به آنها نمي توان حافظه ي تاريخي ملتي را از خطرمحوشدن نجات داد و از چيره شدن فراموشي و تکرار مداوم فاجعه جلوگيری کرد.

بيداران بر آن است در اين راه قلم و قدم بردارد

بيداران به اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و همه ی ميثاق و پيمانهای های الحاقي آن پايبند است و در جهت تحقق آن ها مي کوشد.

بيداران نشريه ای شهروندی است. از آن همه ی کساني ست که باور دارند مي شود به نقض حقوق انساني در ايران پايان داد. و "ايراني بدون زندان، شکنجه و اعدام " ممکن است.

بيداران دادخواهي برای کشته شدگان جنايت سياسي را وظيفه خود مي داند و در اين راه گام بر مي دارد.

بيداران تارنمائي ست برای مرور آنچه بر ما رفته و پرسش در باره چرايي آن و تامل بر پيامدهای که نقض حقوق انساني به بار آورده است.

بيداران تلاش می کند با اعتقاد به آزادی انديشه و بيان به روشي چند صدائي و مستقل پايبند باشد. بيدارانفقط مقالاتي را که برای بيداران ارسال شود به چاپ می رساند.

سرفصل‌های بيداران :

-  دادخواهي : برای عدالت و مجازات عاملان جنايت، بررسي تجارب ملي و جهاني در امر دادخواهي و معرفي راه کارهای دادخواهي ست.

-  حافظه، تاريخ، فراموشي : به امر دستيابي به حقيقت و کارکرد "وظيفه حافظه" در جامعه ، و راهکارهای مبارزه با تکرار نشدن فاج در جامعه مي پردازد.

-  مجازات اعدام ، شکنجه ، بازجويي- زندان : برای دفاع از حق حيات انسان و نشان دادن کراهت و تباهي اعمال اين مجازات ها در جامعه است.

-  خاوران: شناخته شده ترين گورستان اعدام شدگان در ايران است و يکي از مهمترین نمادهای نقض حقوق بشر در ایران معاصر.

- ادبيات پايداری : تصوير گر رنج و مقاومت انسانها در برابر سياست خشونت است.

- خاوران مجازی : تلاشی‌ست برای تکمیل نام‌ جان باختگان در گلزار خاوران

- جنایت قتل‌های سیاسی اسناد و درباره کشتار دگراندیشان و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور

مطالب فرستاده شده باید برای بیداران باشد و مرتبط با يکي از سرفصل های تارنما باشند. اما بیداران مطالب و گزارش‌های جامع و قابل تامل در باره‌ی دادخواهی را از رسانه‌های دیگر، به انتخاب شورای نویسندگان بیداران، منتشر می‌کند.


بيداران از همکاری و مشورت

منيره برادران

اصغر ایزدی

ميهن روستا

پرستو فروهر

شهلا شفيق

پرستو فروهر

ناصر مهاجر

رضا معينی

بهره مند شده است.

سردبیر : میهن روستا

mihanrustabidaran(AT)gmail.com

تماس بیداران

tbidaran-AT-gmail.comبیشتر بدانید:

گفت‌وگوی پروین شهباز با منیره برادران، نویسنده، فعال حقوق بشر و سردبیر سایت بیداران- رادیو زمانه

«بیداران» برای دادخواهی: تجربه کاری کارستان.

© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS