برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

اظهارات آیت الله منتظری در باره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ این گونه آغاز می‌شود. آنچه او در این مصاحبه با رادیو زمانه می‌گوید، مکمل خاطرات اوست و سندی تاریخی درباره سازوکار کشتار ۶۷ است.


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS