برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۳۳ساله کرمانشاه

شغل: نقاش و معلم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : کرمانشاه

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS