بیداران

  

رئوف بلدی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳۳ساله کرمانشاه

شغل: نقاش و معلم

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : کرمانشاه

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0