بیداران

  

اکبر خطیبی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۵۳ ساله قم

شغل: کارمند

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0