بیداران

  

غلام جلیلی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳۶۳

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0