برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رامسر

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS