برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶ اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۵ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


محمد رضا رجالی فرد
تاريخ: 10 فوريه 2010
- خاوران مجازی
محمد رضا رجالی فرد
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS