بیداران

  

خسرو شایان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0