برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: موسس

تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS