برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: اصفهان ۳۰ ساله

شغل: دانشجو اقتصاد دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۸دی ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۸ بهمن۱۳۶۰(زیر شکنجه)

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS