برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٤ تیرماه ١٣٣٤ تهران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمود

تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦١

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS