بیداران

  

مسعود جیگاره‌ای

دو شنبه 15 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٤ تیرماه ١٣٣٤ تهران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمود

تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦١

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0