بیداران

  

عطا ناظم رضوی

سه شنبه 7 اوت 2018

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ کاشان

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۵ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0