برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ محمود آباد

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آذرماه۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب کار ایران

تاریخ اعدام: ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ردیف ۸۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS