بیداران

  

قدرت فاضلی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ محمود آباد

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آذرماه۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب کار ایران

تاریخ اعدام: ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ردیف ۸۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0